string(2) "76" Regulamin sekcji kulturalnej - Myślenicka Akademia Talentów

Regulamin sekcji kulturalnej


Regulamin

 

Sekcji Kulturalnej działającej przy Stowarzyszeniu

 

Myślenicka Akademia Talentów

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Sekcja Kulturalna jest częścią Stowarzyszenia pn. Myślenicka Akademia Talentów zwanego dalej Stowarzyszeniem i działa w oparciu o jego statut oraz niniejszy Regulamin.

 

2. Sekcja Kulturalna zwana dalej Sekcją została utworzona na podstawie par.8 ust.1 Statutu Stowarzyszenia pn. Myślenicka Akademia Talentów oraz Uchwały Walnego Zebrania z dnia 15.01.2016 r.

 

3. Kierownikiem Sekcji Kulturalnej z ramienia Zarządu jest Pan Jarosław Pietrzak, a nadzór nad jej działalnością sprawuje kierownik sekcji wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia pn. Myślenicka Akademia Talentów.

 
4. Prawo zmian w treści Regulaminu leży jedynie w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. Nowe wersje Regulaminu Sekcji publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

II. Cel i zasady działania

 

 1. Sekcja służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży, a także dorosłych w zakresie rozwijania uzdolnień i poszerzania wiedzy w zakresie wybranych dziedzin kultury i sztuki.

 2. Do szczegółowego zakresu działania Sekcji należą:

 

  • prowadzenie naboru do Sekcji wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu myślenickiego

  • ustalenie na dany rok akademicki kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie lub takich, w których będzie ono miało możliwość współuczestniczyć

  • prowadzenie istniejącej już od 2009 roku grupy „Anafora”

  • prowadzenie i współpraca ze stowarzyszonymi grupami muzycznymi, tanecznymi i teatralnymi

  • opracowywanie scenariusza i wykonanie: spektakli, widowisk multimedialnych, koncertów, happeningów

  • promowanie członków sekcji poprzez publikację artykułów w prasie i internecie oraz postów na stronach facebook

  • opracowanie utworów muzycznych i praca nad nimi w studio nagrań

  • publikacja utworów muzycznych, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych na płycie, wydawnictwach multimedialnych lub w internecie

  • przygotowanie członków sekcji do konkursów w danych dziedzinach kultury poprzez konsultacje z instruktorami

  • organizowanie wyjazdów na konkursy muzyczne lub teatralne.

  • organizowanie obozów i wycieczek dla członków sekcji

  • w dalszej perspektywie prowadzenie zajęć (ćwiczeń, wykładów, seminariów) dla dzieci i młodzieży w zakresie wybranych dziedzin kultury i sztuki.

 

 1. Szczegółowy zakres obowiązków osób zatrudnionych w Sekcji będą regulowały odrębne dokumenty.

 

 

III. Warunki członkostwa w Sekcji

 

 

1.Warunkami przystąpienia do Sekcji są: 


a) złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Myślenicka Akademia Talentów ze wskazaniem przynależności do Sekcji Kulturalnej

b) opłacenie składki członkowskiej

 

 

IV. Prawa i obowiązki członków Sekcji

 

 

 1. Każdy członek Sekcji ma prawo do wspierania rozwoju jego talentu artystycznego poprzez występowanie w imprezach kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie lub takich, których Stowarzyszenie będzie współorganizatorem.

 

 1. Każdy członek ma prawo do udziału w spektaklach, widowiskach multimedialnych, koncertach, happeningach oraz wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

 1. Każdy członek ma prawo do reprezentowania Stowarzyszenia na konkursach.

 

 1. Każdy członek ma prawo opracowania utworów muzycznych i pracy nad nimi w studio nagrań.

 

 1. Każdy członek Sekcji może otrzymać zaświadczenie potwierdzające członkostwo i uczestnictwo w zajęciach w danym czasie. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek w siedzibie Klubu lub wysyłając wiadomość e-mail do Zarządu

 

 


6. Każdy członek Sekcji zobowiązany jest do:

 

 1. przestrzegania Statutu Stowarzyszenia Myślenicka Akademia Talentów

 2. przestrzeganie niniejszego Regulaminu

 3. stosowania się do wszelkich Uchwał Zarządu Stowarzyszenia

 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

 5. bezwzględnego posłuszeństwo prowadzącym zajęcia nauczycielom, wykładowca oraz opiekunom; 

 6. przestrzegania zasad kultury osobistej; 

 7. dbania o sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdrowy i higieniczny tryb życia.  

 

 


7. Członek Sekcji godnie reprezentuje i promuje Stowarzyszenie w swoim otoczeniu.
 

 

8. Członek Sekcji zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w życiu Sekcji poprzez regularny udział w zajęciach oraz uczestnictwo w imprezach o organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

9. Każdy członek sekcji ma obowiązek regularnie rozwiązywać zadania wskazane przez nauczyciela lub wykładowcę prowadzącego zajęcia.

 

10. Każdy członek jest zobowiązany do regularnego odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia oraz stronach facebookowych poszczególnych grup, na której podawane będę informację dotyczące działalności Sekcji.

 

V. Organizacja prób do spektakli i zajęć muzycznych

 

 

1 Zajęcia w Sekcji prowadzone są w trybie roku akademickiego tzn. od października do czerwca z uwzględnieniem przerw świątecznych oraz ferii zimowych

 

2. Zajęcia odbywają się przynajmniej raz w tygodniu w wymiarze minimum 60 minut.

 

3.Zajęcia odbywają się w salach: MOKiS-u, Gimnazjum nr 1 w Myślenicach, Szkoły Podstawowej nr 4 lub innym wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

 

4. Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie.

 

5. Nabór i przydział do sekcji jest prowadzony w miesiącu wrześniu każdego roku.

 

6. O przynależności do poszczególnej grupy decyduje kierownik Sekcji na podstawie wieku i umiejętności członka Sekcji w porozumieniu z osobami prowadzącymi daną grupę.

 

7. Miejsca, daty i godziny prowadzenia prób i zajęć muzycznych w poszczególnych grupach szkoleniowych ogłaszają na stronie Stowarzyszenia.

 

8. Harmonogram prób i zajęć wynika z planu imprez kulturalnych ustalonego na dany rok akademicki.

 

 

9. W godzinach zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą rodzice i opiekunowie prawni, którzy mogą nadzorować prowadzenie zajęć z niepełnoletnimi uczestnikami tych zajęć. Rodzice (opiekunowie prawni) osób niepełnoletnich odpowiedzialni są za przyprowadzenie dzieci na zajęcia, jak i odebranie ich po zajęciach . 

 

10. Kierownik Sekcji lub nauczyciel ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn. Uczestnicy zajęć zostaną poinformowani o tym odpowiednio wcześniej podczas zajęć lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

11. W przypadku niedyspozycji instruktora, Stowarzyszenie ma prawo zorganizować zastępstwo bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności nauczyciela, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć. 

 

12. Na terenie budynku i obiektach sportowych, gdzie przeprowadzane są zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz używania jakichkolwiek środków odurzających. 


13. Zabrania się przebywania w sali bez zgody nauczyciela. Podczas zajęć należy podporządkować się jego poleceniom.
 


14. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie przebywający na obiektach, w których odbywają się zajęcia zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
 

 

15. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Stowarzyszenia. 


 

VI. Postanowienia końcowe

 

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Sekcji Naukowej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

3. W razie naruszenia Regulaminu Sekcji, Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nałożyć następujące kary: upomnienia, nagany, zawieszenia na okres 1 miesiąca, wykluczenia z Sekcji.